Turolúcke svetlo

 

Štvrťročník evanjelického a. v. cirkevného zboru v Turej Lúke

 

       

Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na malý čas světlo s vámi jest; choďte dokud světlo máte ať vás tma nezachvátí, nebo kdo chodí ve tmách neví kam jde. Dokud světlo máte věřte v světlo, abyste sinové světla byli. 

                                                                                                             - J 12,35-36 

 

          V minulosti, v dobe osvietenstva znamenalo poznať svetlo poznať múdrosť. Človek osvietený rozumom chce zmeniť seba, svoj život a celú spoločnosť. No poznať pravé svetlo nie je víťazstvo ľudského rozumu. Poznať svetlo znamená poznať Pána Ježiša Krista. Hovoriť o svetle, znamená hovoriť o Ježišovi. V starej zmluve píše prorok Izaiáš: „Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo“  Iz 9,1 

 

         Aj všetky evanjeliá nám vydávajú svedectvo o pravom svetle: „Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.“  Ján 1,9-13 

 

        Náš časopis chce teda zvestovať do domácností Ježiša Krista,  jednorodeného Syna Božieho, splodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha a Svetlo zo Svetla, ktorý za nás pre naše spasenie zostúpil z nebies, za nás bol ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych.  Chce pozývať do spoločenstva, vydávať živé svedectvo viery a tak stavať náš zbor na pevnom základe.Preto prajem všetkým jeho čitateľom a celému nášmu zboru, aby Turolúcke svetlo svietilo na poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.

 

       Ako píše evanjelista Ján: „Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie, kam ide.“

Prvý ročník:

Turolúcke_svetlo_2015-4.pdf

Druhý ročník: