Turá Lúka kedysi a dnes

     Založenie Turej Lúky sa datuje do roku 1580. Podľa pamätnej tabule, ktorá sa nachádza na vonkajšej stene turolúckeho rímskokatolíckeho kostola, Turú Lúku založili manželia Melichar Basilides a Alžbeta rodená Kasových, ktorý sem prišli z Turova, zo Zvolenskej stolice. Pôvodný názov obce - Turopolie - sa neskôr zmenil na súčasný názov Turá Lúka. Na tabuli je uvedený nasledovný text v latinčine:

 

TVNC AEDIFICABVNT Esai 61 v. 4 DESERTA A SECVLO ET RVINAS ANTIQVAS ERIGENT. IN TALI DESERTO AEDIFICATVS HIC PAGVS TVROPOLE, ANNO A NATO IE. CHRO 1580. TEMPLVM ANNO 1610 COEMETERIVM 1637

 

Preklad:

"Oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia čo bolo prv spustošené, obnovia zrúcané mestaá cez pokolenia spustošené." Iz 61, 4

V kamennom štvorhrannom kostole oproti fare, tu na starých zrúcaninách bol postavený tento kostol, na tomto pustom mieste založená bola obec Turopole roku Pána 1580, kostol roku Pána 1610, cintorín roku Pána 1637

     Obec Turá Lúka bola v rokoch 1580 - 1979 samostatnou obcou, od roku 1980 je mestskou časťou Myjavy. Prešla mnohmi výraznými zmenami a dnes je miestom vytvárajúcim pokojné prostredie pre život svojic obyvateľov a vyhovujúcou infraštruktúrou.

    V minulosti mala Turá Lúka svoj notársky úrad, ktorý bol spoločný i pre obec Bukovec. Obec riadilo Obecné zastupiteľstvo, na čele ktorého stáli richtári:

    Štefan Podmajerský                 Ján Fúsek-Chovanec

    Tomáš Fúsek                             Pavel Podmajerský

    Ján Kubečka                               Ján Fúsek ml.

    Ján Šimeček                               Ján Smolíček

    Štefan Fúsek                              Ján Fúsek ml.

    Ján Černák-Uher                        Pavel Škarítka

 

     Od roku 1938 sa na poste starostov obce, ktorí nahradili richtárov, vystriedali dvaja muži:

    Ján Fúsek ml.

    Štefan Šťastný

 

    V roku 1941 bol úrad starostu zrušený a nahradený úradom vládneho komisára. Ním sa opäť stal Štefan Šťastný. Po ňom bol Štefan Kolárik a Štefan Chovanec. Po roku 1948 riadil obec Miestny národný výbor na čele s predsedom, tajomníkom a radou MNV.

Predsedovia boli:

    Pavol Hmirák                              Pavel Kožík

    Ján Koštial                                 Samuel Majtán

    Ján Hrubeš                                 Pavol Holič

    Štefan Holčík                              Ján Hrdlička

 

    Od 1. januára 1980 sa Turá Lúka stala mestskou časťou Myjava na čele s predsedom MsNV, ktorým boli:

   Vladimír Jurenka

   Milan Mikláš

 

    Po roku 1989 sa zrušil systém výborov a vedenie miest odvtedy zabezpečuje zastupiteľstvo a primátor volený v piamych voľbých. Doterajší primátori mesta Myjava:

   Ján Križka (1990 - 1994)

   Dušan Rybár (1995 - 2002)

   Pavel Halabrín (2002 -      )

 

    V Turej Lúke funguje základná škola s materskou školou, tri dobrovoľné hasičské zbory (Turá Lúka, Turá Lúka - U Vankov, Turá Lúka - U Belanských), folklórna skupina Kýčer, pôsobí tu futbalový klub FK Turani... Svoju činnosť tu vyvíja aj roľnícke družstvo, poľovné združenie a záhradkárska organizácia. V Turej Lúke sa nachádza stála expozícia typického kopaničiarskeho osídlenia z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia - Gazdovský dvor. Nájdete ho v tesnej blízkosti evanjelického a. v. chrámu Božieho postaveného v roku 1793. Samostatná zvonica pribudla k chrámu o rok neskôr. Katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého pochádza z roku 1610 a je najstaršou sakrálnou stavbou v Myjave.

    V uplynulých rokoch v Turej Lúke pribudol zrekonštruovaný park a oddychová zóna Padelky. V Padelkoch je kryté opekanisko s grilom, detské ihrisko, poľovnícka strelnca a diviačia obora.

    Kúltúrny život v mestskej časti je tvorený predovšetkým podujatiami tradičnej ľudovej kultúry v Gazdovskom dvore. Medzi najvýznamnejšie patria programy v rámci júnového medzinárodného folklórneho festivalu, letné Dožinky v Padelkoch, Fašangy... Za zmienku stoja aj futbalové turnaje, poľovnícke strelecké súťaže i výchovno-vzdelávacie podujatia pre žiakov materských a základných škôl.

    V časti U Belanských sa nachádza viac ako 605 ročná, zákonom chránená, lipa veľkolistá, ktorá v roku 2009 získala III. miesto v celoslovenskej ankete Strom roka. 

    V Turej Lúke, na vrchu Hrajky, môžete navštíviť oddychové miesto s pamätníkom dvanástich popravených evanjelikov, ktorých odsúdili na trest smrti po tzv. Turolúckej vzbure. Pri pamätníku sa nachádza cykloodpočivadlo a od roku 2009 aj takmer 11 metrov vysoká vyhliadková veža. Medzi ďalšie pamätné miesta patrí zrekonštruovaný pamätník obetí I. svetovej vojny pri evanjelickom kostole, pamätná tabula účastníkov protifašistického odbora na budove školy a symbolický hrob dvoch vojakov Červenej armády pri Gazdovskom dvore.