top of page

                                            Nedeľa po Novom roku

Modlitba:

Pane ja Ti dôverujem, Kráľu slávy Ježiši,

V Tebe srdce roztúžené, úplne sa utíši.

S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.

Poď so mnou, ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

 

Text:

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina a uveril Hospodinu i jeho služobníkovi Mojžišovi.                                                             2M14,13-14.31

Park pri kostole
Park pri kostole

Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. - Lukáš 6, 37

press to zoom
Zvonica
Zvonica

Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, celej sily, mysle, srdca a svojho blížneho ako seba samého. - Mk 12, 30

press to zoom
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Ďakujeme Vladkovi Vydúrkovi za 16 rokov služby za organom! Nech Pán Boh požehná tvoje ďalšie kroky!

press to zoom
Park pri kostole
Park pri kostole

Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. - Lukáš 6, 37

press to zoom
1/6

Odstúp od zlého a rob dobre, tak budeš prebývať naveky. - Ž 37, 27

press to zoom

Lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. - List Filipským 4, 11

press to zoom

Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! - List Filipským 4, 4

press to zoom

Odstúp od zlého a rob dobre, tak budeš prebývať naveky. - Ž 37, 27

press to zoom
1/9

Pripojte sa k nám

       Rozpis najbližších bohoslužieb

 a aktivít zboru

bottom of page