Nedeľa po Novom roku

Modlitba:

Pane ja Ti dôverujem, Kráľu slávy Ježiši,

V Tebe srdce roztúžené, úplne sa utíši.

S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.

Poď so mnou, ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

 

Text:

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina a uveril Hospodinu i jeho služobníkovi Mojžišovi.                                                             2M14,13-14.31

Ďakujeme!
Ďakujeme!

Ďakujeme Vladkovi Vydúrkovi za 16 rokov služby za organom! Nech Pán Boh požehná tvoje ďalšie kroky!

press to zoom
Park pri kostole
Park pri kostole

Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. - Lukáš 6, 37

press to zoom
Zvonica
Zvonica

Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, celej sily, mysle, srdca a svojho blížneho ako seba samého. - Mk 12, 30

press to zoom
1/6

Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! - List Filipským 4, 4

press to zoom

Odstúp od zlého a rob dobre, tak budeš prebývať naveky. - Ž 37, 27

press to zoom

Lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. - List Filipským 4, 11

press to zoom
1/9

Pripojte sa k nám

       Rozpis najbližších bohoslužieb

 a aktivít zboru