Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

 

     Základom našej viery je viera v trojjediného Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme; Ježiša Krista, Syna Jeho jediného; a Ducha Svätého. 

     Veríme v Boha, ktorý skrze svojho syna Ježiša Krista nám ukazuje svoju milosť, zhovievavosť, lásku a hlbokú oddanosť ľudstvu. Naše učenie pramení z Biblie, ktorá je inšpirovaná Slovom Božím. Biblia nám umožňuje bližšie spoznávanie Ježiša Krista, ktorý zasľúbil večný živoť každému, kto verí v neho. 

     Byť evanjelikom znamená prijať biblické učenie založené na vysvetlení Martina Luthera, ktorého chápanie viery v Boha inšpirovalo reformáciu kresťanskej cirkvi v 16. storočí. 

     Život cirkevného zboru je obrazom našej lásky k Bohu vyjadrenej v našich stretnutiach, v prijímaní sviatostí a aktivitách. Preto jednotlivé udalosti počas roku nech nám slúžia aj ako pohľad na nás samých, či sa v nich nájdeme alebo sami zistíme, že sme stáli mimo tohto diania.

Náš cirkevný zbor

      Cirkevný zbor ECAV v Turej Lúke v súčasnosti má 930 členov zboru bývajúcich v mestskej časti Myjava Turá Lúka, Vankovia, Junasovia, Malejov a u Belanských. Susednými cirkevnými zbormi sú Myjava, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Vrbovce a Sobotište. Predsedníctvo tvorí zborová farárka Iveta Vachulová, ktorá bola v roku 2014 prevolená na ďalšie volebné obdobie. Zborovou dozorkyňou je Anna Hornáková. CZ má 25 presbyterov, ktorí sú volený zborovým konventom, spomedzi nich sú v súčasnosti nasledovní funkcionári: kurátor Ján Bašnár, pokladníčka Jarka Saková, učtovníčka Anna Halabrínová, kostolníčka Zuzana Plešová. Dlhoročným kantorom bol do roku 2014 Vladko Výdurek. Momentálne CZ nemá stáleho kantora. Predsedom hospodárskeho výboru je Branislav Havlík.

     Členom cirkevného zboru sa stáva každý, kto bol pokrstený a podľa Cirkevnej ústavy má voči cirkevnému zboru svoje práva i povinnosti. Ročný cirkevný príspevok je vo výške 5 Eur na dospelú pracujúcu osobu, 3 Eurá na pokrstené dieťa pokiaľ študuje.

 

Spevokol

   Zborový spevokol bol založený v roku 2004 a po prvýkrát spieval na inštalácii zborovej farárky. Má 15 členov, ktorí spievajú v troch hlasoch. Nácviky sa konajú pravidelne raz do týždňa po celý rok s výnimkou letných prázdnin a krátkej prestávke po Novom roku. Spevokol každoročne spieva na slávnostných službách Božích ako i na prehliadke spevokolov Myjavského seniorátu. Vedie ho zborová farárka.

     Spevokol by privítal najmä posilu mužských hlasov. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Katechuméni

2015/2016