top of page

Hlavné dopoludňajšie služby Božie

 

     Ja som Hospodin Tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Prvé tri Božie prikázania určujú úpravu nášho vzťahu k Pánu Bohu. Ak má niekto niekoho rád, túži byť s ním čo najviac času. Tento ľudský fenomén sa dá preniesť aj do nášho vzťahu k Bohu. Boh po 6 namáhavých a vyčerpávajúcich dňoch stvorenia, odčlenil jeden deň nielen na odpočinok, ale najmä na spoločenstvo medzi ním a Jeho stvorením.

     Preto práve služby Božie sú prepojením 1. a 3. Božieho prikázania. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa tak pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť. Ísť na stretnutie so svojim Stvoriteľom, to je sviatok. Znamená to, že všetky moje priority som ochotný odložiť nabok a ísť sa poďakovať tomu, ktorý môj život spravuje. 

     Je to prejav našej vnútornej bázne a úcty pred Bohom. Toto je alfa a omega našich bohoslužobných zhromaždení. Poväčšine prázdne kostoly a lavice hovoria, že čosi nieje v poriadku. Hľadajme spoločne. Poväčšine naše rodiny cez víkendy relaxujú, navštevujú sa, športujú, cestujú, ale žiaľ aj pracujú. Na duchovné posilnenie si nevyčlenia čas. Preto sme aj duchovne slabí. Ľudia hovoria, že nemusia chodiť do kostola, lebo pomodliť sa môžu aj doma. Ktovie koľko modlitieb by sme v nedeľu narátali v našich domácnostiach? Ide však o čosi viac, ide práve o spoločenstvo spolupatričnosti.

     Ide o to, že viera nás spája a zostať vo viere sám, znamená zostať sám aj vo svojich problémoch a starostiach. Spoločenstvo ponúka práve tú ochotu vziať naše bremená na spoločné plecia a navzájom sa za seba modliť. Kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som uprostred nich, hovorí Pán Ježiš.

 

     

     

Nešporné služby Božie

     

     Práve kvôli tomu, aby sa slovo Božie priblížilo k ľuďom 1. nedeľ v mesiaci, ak to dovoľujú ostatné okolnosti sa koná nešpor u Belanských. Počet návštevníkov za posledné roky klesá avšak mi pamätáme na slová Pána Ježiša: Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som uprostred nich, hovorí Pán Ježiš.

     Cirkevný Zbor je vďačný bratovi farárovi Jánovi Lichancovi, že bol ochotný do Belanských prichádzať. Celkovo sa v roku 2013 vykonalo 10 nešporných služieb Božích a v priemere prichádzalo 16 veriacich. Poďakovanie patrí rodine Podzámskej za prípravu miestnosti na služby Božie ako aj za vykurovanie v zimných mesiacoch a sestre Šmidolovej za oznámenie o konaní nešporu. Nešpory v osade u Vankov sa konali v rokoch 2004-2005. S Božou pomocou by sme letné mesiace mali využíva k domácim pobožnostiam na kopaniciach.

 

Pôstne a adventné služby Božie

 

     Advent a pôst sú špecifické obdobia v cirkevnom roku, lebo pripravujú veriaceho človeka na zvláštne bohatstvo dané v narodení a smrti Pána Ježiša Krista.

     Táto príprava je sústredená aj vo večerných pôstnych a adventných stretnutiach, ktoré sa v pôste v minulom roku konali 5 krát v priemere 13 účastníkov a v advente 3 krát v priemere 8 bratov a sestier. Na nešpore je v čase adventu a pôstu prislúžená aj Večera Pánova.

      Chceme vás povzbudiť, aby sme možnosť počuť slovo Božie na hlavných i večerných službách Božích prijímali a tak povzbudzovali lásku a dôveru k Pánu Bohu.

bottom of page